Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


Ustawa z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych wprowadziła istotną zmianę do zarządzania drogami. Nazwana "megaustawą" wprowadziła do ustawy o drogach publicznych definicję kanału technologicznego w art. 4 ust. 15a „kanał technologiczny - ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a)     urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b)     linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 

Zgodnie art. 39 ust. 6 znowelizowanej ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych zarządca drogi w trakcie budowy lub przebudowy drogi jest obowiązany zlokalizować kanał technologiczny w pasie drogowym:

a)    dróg krajowych,

b)   pozostałych dróg publicznych, chyba że w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia informacji, o której mowa w ust. 6a, nie zgłoszono zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego. 

 

Informacje tą zarządca zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz wysyła ją do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Informacja ta musi zostać opublikowana najpóźniej na 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, o pozwoleniu na budowę albo dniem zgłoszenia przebudowy dróg