Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


PZD Mrągowo - slajd

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

Witamy na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.

czytaj więcej...

 

Przetwarzanie danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mrągowie.


Uprzejmie informujemy, iż:


 1. Administratorem Danych Osobowych jest: Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie, ul. Nowogródzka 1, 11-700 Mrągowo tel. 89 741-95-80 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Aleksandra Urbaniak e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, m.in. w celu wydawania decyzji administracyjnych, realizacji zadań publicznych, prowadzenia rejestrów publicznych. Dane osobowe przetwarzamy również w związku z koniecznością spełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych, np.: sporządzanie, ewidencjonowanie i przechowywanie dowodów księgowych, oraz gdy jest to niezbędne do wykonania umów, których Pan/Pani jest stroną. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody, np. w celu usprawnienia kontaktu, reklamacji zgłaszanych szkód na drogach, organizacji imprez, prowadzenia działalności reklamowej.
 4. Kategorie danych w zależności od celu, w jakim je przetwarzamy dotyczą np.: Pana/Pani imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru ewidencyjnego PESEL, danych dotyczących: nieruchomości, pojazdu, numeru telefonu, adresu e-mail.
 5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są przede wszystkim instytucje przewidziane przepisami prawa. Pana/Pani dane osobowe możemy również przekazywać podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, z którymi mamy zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych, np. kancelarii prawnej, dostawcom: programu finansowo – księgowego, w związku ze świadczeniem usługi opieki autorskiej. Pana/Pani dane osobowe przekazujemy również innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu, np. operatorowi pocztowemu, bankom, firmie ubezpieczeniowej.
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pana/Pani dane osobowe przechowujemy przez okres zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie archiwizujemy. Dane te usuniemy dopiero wówczas, gdy zezwolą na to przepisy prawa o zasobach archiwalnych. W tym celu postępujemy zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Jeśli przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest na podstawie Pana/Pani zgody, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane te zostaną usunięte bez zbędnej zwłoki, po wycofaniu zgody, na Pana/Pani żądanie (zgłoszone we wniosku).
 8. W trakcie przetwarzania danych osobowych ma Pan/Pani prawo:
  • dostępu do danych osobowych oraz do informacji o procesie ich przetwarzania,
  • do sprostowania,
  • do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym"),
  • do ograniczenia przetwarzania danych,
  • do przenoszenia danych,
  • do sprzeciwu.
  Jednakże korzystanie z niektórych praw w trakcie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych może być ograniczone na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 9. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pana/Pani dane osobowe, które przetwarzamy pochodzą bezpośrednio od Pana/Pani. Możemy je również otrzymywać z innych źródeł, w szczególności od podmiotów zobowiązanych do ich przekazania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 12. W przypadku, gdy podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości osiągnięcia celów przetwarzania danych. W przypadku, gdy podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne (np. numer telefonu, adres e-mail), ich nie podanie nie będzie skutkowało brakiem możliwości osiągnięcia celu przetwarzania, jednakże może to utrudnić np. komunikację.
 13. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.