Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


1. Przedmiotem działania Zarządu Dróg jest wykonywanie obowiązków zarządcy dróg powiatowych w rozumieniu ustawy „o drogach publicznych" a mianowicie:

 • Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania, ochrony dróg oraz obiektów mostowych.
 • Pełnienie funkcji inwestora.Utrzymanie nawierzchni chodników, obiektów inżynieryjnych, urządzeń zabezpieczających i innych związanych z drogą.
 • Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu.
 • Przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju.
 • Koordynacja robót w pasie drogowym.
 • Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach na osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych.
 • Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych.
 • Sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad.
 • Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych.
 • Wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających.
 • Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników.
 • Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg.
 • Wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia.
 • Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego.
 • Sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym.
 • Nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości.
 • Nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 17 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa.

2.  PZD może współdziałać z gminami w zakresie realizacji zadań na drogach powiatowych.

3.  Zarząd Dróg jest także upoważniony do:

 • Wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg.
 • Urządzenia czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w czasie przerwy w komunikacji na drodze.
 • Ustawienie na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych. Pełnienie innych zadań w zakresie drogownictwa następuje na podstawie umów cywilnych.

4. Przedmiotem działania PZD jest usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu dla pojazdów usuniętych, o których mowa w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018r. poz. 1990 z późn. zm.).

5.  Przedmiotem działania PZD jest usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu dla pojazdów usuniętych, o których mowa w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym, (Dz.U. z 2018r. poz. 1990 z późn. zm.).

6. Przedmiotem działania PZD jest usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych oraz prowadzenie parkingu dla usuniętych statków lub innych obiektów pływających, o których mowa w art. 30 ust. ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2018r. poz. 1482 z późn. zm.)